مرجع پارسی MyBB
[برای 1.6] پلاگین سپاس Thanks - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مرجع پارسی MyBB (https://community.mybbiran.com)
+-- انجمن: آرشیو (https://community.mybbiran.com/forum-128.html)
+--- انجمن: آرشیو انجمن های قدیمی (https://community.mybbiran.com/forum-129.html)
+---- انجمن: مای بی بی نسخه 1.6 (https://community.mybbiran.com/forum-83.html)
+----- انجمن: پلاگین های MyBB 1.6 (https://community.mybbiran.com/forum-86.html)
+------ انجمن: موضوع ها و ارسال ها (https://community.mybbiran.com/forum-100.html)
+------ موضوع: [برای 1.6] پلاگین سپاس Thanks (/thread-2197.html)

صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49


RE: پلاگین سپاس Thanks - Behr☺uz - ۱۳۸۹/۱۰/۱۴

به طور کامل جایگزین header incloude کنید
کد:
{$mmt_keywords}
{$mmt_description}
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="{$lang->latest_threads} (RSS 2.0)" href="{$mybb->settings['bburl']}/syndication.php" />
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{$lang->latest_threads} (Atom 1.0)" href="{$mybb->settings['bburl']}/syndication.php?type=atom1.0" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset={$charset}" />
<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" />
<script type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/prototype.js?ver=1600"></script>
<script type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/general.js?ver=1600"></script>
<script type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/popup_menu.js?ver=1600"></script>
{$stylesheets}
<script LANGUAGE="JavaScript">
function CC_noErrors() {
return true;
}

window.onerror = CC_noErrors;
</script>
<script type="text/javascript">
<!--
var cookieDomain = "{$mybb->settings['cookiedomain']}";
var cookiePath = "{$mybb->settings['cookiepath']}";
var cookiePrefix = "{$mybb->settings['cookieprefix']}";
var deleteevent_confirm = "{$lang->deleteevent_confirm}";
var removeattach_confirm = "{$lang->removeattach_confirm}";
var loading_text = '{$lang->ajax_loading}';
var saving_changes = '{$lang->saving_changes}';
var use_xmlhttprequest = "{$mybb->settings['use_xmlhttprequest']}";
var my_post_key = "{$mybb->post_code}";
var imagepath = "{$theme['imgdir']}";
// -->
</script>
<script type="text/javascript" src="jscripts/thx.js"></script>
<></script>

{$newpmmsg}RE: پلاگین سپاس Thanks - HosseinOa - ۱۳۸۹/۱۰/۱۴

مسیرشو میگید ؟


RE: پلاگین سپاس Thanks - qashqaie - ۱۳۸۹/۱۰/۱۴

سلام،آقا منم این header incloude رو پیدا نکردم!
میشه یه آدرسی بدید!Exclamation


RE: پلاگین سپاس Thanks - Behr☺uz - ۱۳۸۹/۱۰/۱۵

کد:
admin cp/templates/قالب مورد نظر/ungrouped template/hedare incloudeRE: پلاگین سپاس Thanks - qashqaie - ۱۳۸۹/۱۰/۱۵

نه بهروز جان،باز مشکل پا برجاست!
کاری که گفتی هم کردم اما نشد که نشد!!!!!


RE: پلاگین سپاس Thanks - Behr☺uz - ۱۳۸۹/۱۰/۱۵

دسترسی بدبد
ولی نه امشب
واسه فرداHeart


RE: پلاگین سپاس Thanks - qashqaie - ۱۳۸۹/۱۰/۱۶

خوب متاسفانه بنده خدا آقا بهروز هم نتونست کاری کنه!
از مدیرای محترم،آقای pars نمیتونید کمک کنید؟؟؟


RE: پلاگین سپاس Thanks - Soren - ۱۳۸۹/۱۰/۱۶

لطفا قالب postbit را با کد زیر :
کد php:
{$ignore_bit}
<
a name="pid{$post['pid']}id="pid{$post['pid']}"></a>
<
table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}cellpadding="{$theme['tablespace']}class="tborder" style="{$post_extra_style} {$post_visibility}id="post_{$post['pid']}">
    <
tbody>
        <
tr>
            <
td class="tcat">
                <
div class="float_left smalltext">
                    {
$post['postdate']}, {$post['posttime']} <span id="edited_by_{$post['pid']}">{$post['editedmsg']}</span>
                </
div>
                {
$post['posturl']}
            </
td>
        </
tr>

        <
tr>
            <
td class="trow1 {$unapproved_shade}">
                <
table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="width: 100%;">
                    <
tr>
                        <
td class="post_avatar" width="1" style="{$post['avatar_padding']}">
                            {
$post['useravatar']}
                        </
td>
                        <
td class="post_author">
                            <
strong><span class="largetext">{$post['profilelink']}</span></strong> {$post['onlinestatus']}<br />
                            <
span class="smalltext">
                                {
$post['usertitle']}<br />
                                {
$post['userstars']}
                                {
$post['groupimage']}
                            </
span>
                        </
td>
                        <
td class="smalltext post_author_info" width="165">
                            {
$post['user_details']}
                        </
td>
                    </
tr>
                </
table>
            </
td>
        </
tr>

        <
tr>
            <
td class="trow2 post_content {$unapproved_shade}">
                <
span class="smalltext"><strong>{$post['icon']}{$post['subject']} {$post['subject_extra']}</strong></span>

                <
div class="post_body" id="pid_{$post['pid']}">
                    {
$post['message']}
                </
div>
                {
$post['attachments']}
                {
$post['signature']}

                <
div class="post_meta" id="post_meta_{$post['pid']}">
                {
$post['iplogged']}
                </
div>
            </
td>
        </
tr>

        <
tr>
            <
td class="trow1 post_buttons {$unapproved_shade}">
                <
div class="author_buttons float_left">
                    {
$post['button_email']}{$post['button_pm']}{$post['button_www']}{$post['button_find']}{$post['button_rep']}
                </
div>
                <
div class="post_management_buttons float_right">{$post['button_edit']}{$post['button_quickdelete']}{$post['button_quote']}{$post['thanks']}{$post['button_multiquote']}{$post['button_report']}{$post['button_warn']}{$post['button_reply_pm']}{$post['button_replyall_pm']}{$post['button_forward_pm']}{$post['button_delete_pm']}
                </
div>
            </
td>
        </
tr>{$post['thxdsp_inline']}
    </
tbody>
</
table>{$post['thxdsp_outline']} 

و قالب postbit_classic را با :

کد php:
{$ignore_bit}
<
table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}cellpadding="{$theme['tablespace']}class="tborder" style="{$post_extra_style} {$post_visibility}id="post_{$post['pid']}">
    <
tr>
        <
td class="{$altbg}width="15%" valign="top" style="white-space: nowrap; text-align: center;"><a name="pid{$post['pid']}id="pid{$post['pid']}"></a>
        <
strong><span class="largetext">{$post['profilelink']}</span></strong> {$post['onlinestatus']}<br />
        <
span class="smalltext">
            {
$post['usertitle']}<br />
            {
$post['userstars']}
            {
$post['groupimage']}
            {
$post['useravatar']}<br />
            {
$post['user_details']}
        </
span>
    </
td>
    <
td class="{$altbg}valign="top">
        <
table width="100%">
            <
tr><td>{$post['posturl']}<span class="smalltext"><strong>{$post['icon']}{$post['subject']} {$post['subject_extra']}</strong></span>
            <
br />
            <
div id="pid_{$post['pid']}style="padding: 5px 0 5px 0;">
                {
$post['message']}
            </
div>
            {
$post['attachments']}
            {
$post['signature']}
            <
div style="text-align: right; vertical-align: bottom;" id="post_meta_{$post['pid']}">
                <
div id="edited_by_{$post['pid']}">{$post['editedmsg']}</div>
                {
$post['iplogged']}
            </
div>
        </
td></tr>
    </
table>
</
td>
</
tr>
<
tr>
    <
td class="{$altbg}style="white-space: nowrap; text-align: center; vertical-align: middle;"><span class="smalltext">{$post['postdate']} {$post['posttime']}</span></td>
    <
td class="{$altbg}style="vertical-align: middle;">
        <
table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <
tr valign="bottom">
                <
td align="left" ><span class="smalltext">{$post['button_email']}{$post['button_pm']}{$post['button_www']}{$post['button_find']}{$post['button_rep']}</span></td>
                <
td align="right">{$post['button_edit']}{$post['button_quickdelete']}{$post['button_quote']}{$post['thanks']}{$post['button_multiquote']}{$post['button_report']}{$post['button_warn']}{$post['button_reply_pm']}{$post['button_replyall_pm']}{$post['button_forward_pm']}{$post['button_delete_pm']}</td>
            </
tr>
        </
table>
    </
td>
</
tr>{$post['thxdsp_inline']}
</
table>{$post['thxdsp_outline']} 

تعویض کنید و نتیجه را اعلام کنید.


RE: پلاگین سپاس Thanks - qashqaie - ۱۳۸۹/۱۰/۱۶

سلام نه درست نشد!باز همون حالت و ارور قبلی رو میده!
ظاهرش هم بهم ریخت،ببینید:
[تصویر:  scene1_1.jpg]


RE: پلاگین سپاس Thanks - amir80002 - ۱۳۸۹/۱۰/۱۶

با سلام و احترام
من هرکاری کردم نتونستم درستش کنم . میشه لطف کنید اینا را ویرایش بکنید:

در ضمن حالت نمایش مشخصات کاربری به صورت عمودی است

po[/align]stbit
کد php:
{$ignore_bit}
<
a name="pid{$post['pid']}id="pid{$post['pid']}"></a>
<
table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}cellpadding="{$theme['tablespace']}class="tborder" style="{$post_extra_style} {$post_visibility}id="post_{$post['pid']}">
    <
tbody>
        <
tr>
            <
td class="tcat">
                <
div class="float_right smalltext">
                    {
$post['postdate']}, {$post['posttime']} <span id="edited_by_{$post['pid']}">{$post['editedmsg']}</span>
                </
div>
                {
$post['posturl']}
            </
td>
        </
tr>

        <
tr>
            <
td class="trow1 {$unapproved_shade}">
                <
table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="width: 100%;">
                    <
tr>
                        <
td class="post_avatar" width="1" style="padding-left: 10px;">
                            {
$post['useravatar']}
                        </
td>
                        <
td class="post_author">
                            <
strong><span class="largetext">{$post['profilelink']}</span></strong> {$post['onlinestatus']}<br />
                            <
span class="smalltext">
                                {
$post['usertitle']}<br />
                                {
$post['userstars']}
                                {
$post['groupimage']}
                            </
span>
                        </
td>
                        <
td class="smalltext post_author_info" width="165">
                            {
$post['user_details']}
                        </
td>
                    </
tr>
                </
table>
            </
td>
        </
tr>

        <
tr>
            <
td class="trow2 post_content {$unapproved_shade}">
                <
span class="smalltext"><strong>{$post['icon']}{$post['subject']} {$post['subject_extra']}</strong></span>

                <
div class="post_body" id="pid_{$post['pid']}">
                    {
$post['message']}
                </
div>
                {
$post['attachments']}
                {
$post['signature']}

                <
div class="post_meta" id="post_meta_{$post['pid']}">
                {
$post['iplogged']}
                </
div>
            </
td>
        </
tr>

        <
tr>
            <
td class="trow1 post_buttons {$unapproved_shade}">
                <
div class="author_buttons float_right">
                    {
$post['button_email']}{$post['button_pm']}{$post['button_www']}{$post['button_find']}{$post['button_rep']}
                </
div>
                <
div class="post_management_buttons float_left">{$post['button_edit']}{$post['button_quickdelete']}{$post['button_quote']}{$post['thanks']}{$post['button_multiquote']}{$post['button_report']}{$post['button_warn']}{$post['button_reply_pm']}{$post['button_replyall_pm']}{$post['button_forward_pm']}{$post['button_delete_pm']}
                </
div>
            </
td>
        </
tr>{$post['thxdsp_inline']}
    </
tbody>
</
table>{$post['thxdsp_outline']} 


post[align=left]bit_classic
کد php:
{$ignore_bit}
<
table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}

cellpadding="{$theme['tablespace']}class="tborder" 

style="{$post_extra_style} {$post_visibility}id="post_

{$post['pid']}">
    <
tr>
        <
td class="{$altbg}width="15%" 

valign="top" style="white-space: nowrap; text-align: 

center;"
><a name="pid{$post['pid']}id="pid{$post

['pid']}"></a>
        <
strong><span class="largetext">{$post

['profilelink']}</span></strong> {$post['onlinestatus']}<br 

/>
        <
span class="smalltext">
            {
$post['usertitle']}<br />
            {
$post['userstars']}
            {
$post['groupimage']}
            {
$post['useravatar']}<br />
            {
$post['user_details']}
        </
span>
    </
td>
    <
td class="{$altbg}valign="top">
        <
table width="100%">
            <
tr><td>{$post['posturl']}<span 

class="smalltext"><strong>{$post['icon']}{$post['subject']} 

{
$post['subject_extra']}</strong></span>
            <
br />
            <
div id="pid_{$post['pid']}

style="padding: 5px 0 5px 0;">
                {
$post

['message']}
            </
div>
            {
$post['attachments']}
            {
$post['signature']}
            <
div style="text-align: right; 

vertical-align: bottom;" 
id="post_meta_{$post['pid']}">
                <
div id="edited_by_{$post

['pid']}">{$post['editedmsg']}</div>
                {
$post['iplogged']}
            </
div>
        </
td></tr>
    </
table>
</
td>
</
tr>
<
tr>
    <
td class="{$altbg}style="white-space: nowrap; 

text-align: center; vertical-align: middle;"
><span 

class="smalltext">{$post['postdate']} {$post['posttime']}

</
span></td>
    <
td class="{$altbg}style="vertical-align: 

middle;"
>
        <
table width="100%" border="0" 

cellpadding="0" cellspacing="0">
            <
tr valign="bottom">
                <
td align="right" ><span 

class="smalltext">{$post['button_email']}{$post

['button_pm']}{$post['button_www']}{$post['button_find']}

{
$post['button_rep']}</span></td>
                <
td align="left">{$post

['button_edit']}{$post['button_quickdelete']}{$post

['button_quote']}{$post
{$post['thanks']}

[
'button_multiquote']}{$post['button_report']}{$post

['button_warn']}{$post['button_reply_pm']}{$post

['button_replyall_pm']}{$post['button_forward_pm']}{$post

['button_delete_pm']}</td>
            </
tr>
        </
table>
    </
td>
</
tr>{$post['thxdsp_inline']}
</
table>{$post['thxdsp_outline']}