مرجع پارسی MyBB
[برای ۱.۸] آموزش سازگاری پوسته های 1.6 با 1.8 - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مرجع پارسی MyBB (https://community.mybbiran.com)
+-- انجمن: نسخه MyBB 1.8 (https://community.mybbiran.com/forum-149.html)
+--- انجمن: آموزش ها (https://community.mybbiran.com/forum-151.html)
+---- انجمن: آموزش های نصب و به روز رسانی (https://community.mybbiran.com/forum-152.html)
+---- موضوع: [برای ۱.۸] آموزش سازگاری پوسته های 1.6 با 1.8 (/thread-16793.html)

صفحه‌ها: 1 2 3 4


آموزش سازگاری پوسته های 1.6 با 1.8 - mellat - ۱۳۹۳/۶/۱۴

سلام


آموزش سازگار سازی قالب های 1.6 با 1.8

اگر از 1.6 استفاده میکردید و ارتقا دادید اول کار برای اطمینان از اضافه شدن خودکار بخش ها و تنظیمات 1.8 ، از قالب خودتون خروجی بگیرید و دوباره بارگذاری کنید ، خیلی از بخش ها خودبخود اضافه میشه اینطوری ...


1. تغییرات در js : بعضی جاها که ممکنه مشکل ساز بشه برای رفعش چون قبلا از prototype استفاده میشد و الان jquery ، می بایست کدهای بعضی بخش ها بازنویسی بشه
به طور کلی بخش های زیر دچار تغییر در نوشتن کدهای js شده اند :


کد:
- announcement
- calendar_addevent
- calendar_editevent
- codebuttons
- editpost
- forumdisplay
- forumdisplay_inlinemoderation
- forumdisplay_threadlist_rating
- forumdisplay_thread_rating
- forumjump_advanced
- headerinclude
- header_welcomeblock_guest
- index
- managegroup_adduser
- managegroup_inviteuser
- memberlist
- memberlist_search
- member_profile
- member_register
- member_register_question
- member_register_question_refresh
- member_register_referrer
- member_register_regimage
- member_register_regimage_recaptcha
- modcp_announcements_edit
- modcp_announcements_new
- modcp_banuser
- modcp_editprofile
- modcp_editprofile_signature
- modcp_finduser
- modcp_reports
- modcp_warninglogs
- moderation_delayedmoderation
- multipage_breadcrumb
- multipage_jump_page
- newreply
- newthread
- polls_editpoll
- polls_newpoll
- postbit_edit
- postbit_ignored
- postbit_multiquote
- postbit_quickdelete
- postbit_quickrestore
- post_captcha
- post_captcha_recaptcha
- private_multiple_recipients
- private_read
- private_send
- private_send_autocomplete
- private_send_buddyselect
- report
- reputation
- search
- search_results_posts_inlinemoderation
- search_results_threads_inlinemoderation
- showthread
- showthread_inlinemoderation
- showthread_moderationoptions
- showthread_ratethread
- usercp_editlists
- warnings_warn
- warnings_warn_pmالبته لیست رو دیدین نگران نباشین چون خیلی هاشون خودبخود ویرایش میشه و ممکنه بعضی هاش فقط براتون ویرایش بخواد

خب من خودم که ویرایش زیادی رو قالبام انجام میدم این بخش ها رو اکثرا مشاهده کردم که به بازنویسی نیاز داره پس شما هم بخش های زیر رو از قالب دیفالت 1.8 روی قالب فعلی Re-write نمایید :قالب های گروه بندی نشده
 • codebuttons
کد:
<link rel="stylesheet" href="{$mybb->asset_url}/jscripts/sceditor/editor_themes/{$theme['editortheme']}" type="text/css" media="all" />
<script type="text/javascript" src="{$mybb->asset_url}/jscripts/sceditor/jquery.sceditor.bbcode.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="{$mybb->asset_url}/jscripts/bbcodes_sceditor.js"></script>
<script type="text/javascript">
var partialmode = {$mybb->settings['partialmode']},
opt_editor = {
    plugins: "bbcode",
    style: "{$mybb->asset_url}/jscripts/sceditor/jquery.sceditor.mybb.css",
    rtl: {$lang->settings['rtl']},
    locale: "mybblang",
    enablePasteFiltering: true,
    emoticonsEnabled: {$emoticons_enabled},
    emoticons: {
        // Emoticons to be included in the dropdown
        dropdown: {
            {$dropdownsmilies}
        },
        // Emoticons to be included in the more section
        more: {
            {$moresmilies}
        },
        // Emoticons that are not shown in the dropdown but will still be converted. Can be used for things like aliases
        hidden: {
            {$hiddensmilies}
        }
    },
    emoticonsCompat: true,
    toolbar: "{$basic1}{$align}{$font}{$size}{$color}{$removeformat}{$basic2}image,{$email}{$link}|video{$emoticon}|{$list}{$code}quote|maximize,source",
};
{$editor_language}
$(function() {
    $("#{$bind}").sceditor(opt_editor);

    MyBBEditor = $("#{$bind}").sceditor("instance");
    {$sourcemode}
});
</script>


 • editpost
کد:
<html>
<head>
<title>{$mybb->settings['bbname']} - {$lang->edit_post}</title>
{$headerinclude}
<script type="text/javascript" src="{$mybb->asset_url}/jscripts/post.js?ver=1800"></script>
</head>
<body>
{$header}
{$preview}
{$post_errors}
{$attacherror}
{$moderation_notice}
{$deletebox}
<form id="editpost" action="editpost.php?pid={$pid}&amp;processed=1" method="post" enctype="multipart/form-data" name="input">
<input type="hidden" name="my_post_key" value="{$mybb->post_code}" />
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td class="thead" colspan="2"><strong>{$lang->edit_post}</strong></td>
</tr>
{$loginbox}
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->subject}</strong></td>
<td class="trow2">{$prefixselect}<input type="text" class="textbox" name="subject" size="40" maxlength="85" value="{$subject}" tabindex="1" /></td>
</tr>
{$posticons}
<tr>
<td class="trow2" valign="top"><strong>{$lang->your_message}:</strong><br /><div style="text-align: center;">{$smilieinserter}</div></td>
<td class="trow2">
<textarea name="message" id="message" rows="20" cols="70" tabindex="3">{$message}</textarea>
{$codebuttons}
</td>
</tr>
{$editreason}
<tr>
<td class="trow2" valign="top"><strong>{$lang->post_options}</strong></td>
<td class="trow2"><span class="smalltext">
<label><input type="checkbox" class="checkbox" name="postoptions[signature]" value="1" tabindex="6"{$postoptionschecked['signature']} /> {$lang->options_sig}</label>
{$disablesmilies}</span>
</td>
</tr>
{$subscriptionmethod}
{$pollbox}
</table>
{$attachbox}
<br />
<div align="center"><input type="submit" class="button" name="submitbutton" value="{$lang->update_post}" tabindex="3" accesskey="s" />  <input type="submit" class="button" name="previewpost" value="{$lang->preview_post}" tabindex="4" /></div>
<input type="hidden" name="action" value="do_editpost" />
<input type="hidden" name="attachmentaid" value="" />
<input type="hidden" name="attachmentact" value="" />
</form>
{$footer}
<script type="text/javascript">
    $(".author_avatar img").error(function () {
        $(this).unbind("error").closest('.author_avatar').remove();
    });
</script>
</body>
</html>


 • forumdisplay
کد:
<html>
<head>
<title>{$mybb->settings['bbname']} - {$foruminfo['name']} </title>
{$headerinclude}
{$rssdiscovery}
<script type="text/javascript">
<!--
    lang.no_new_posts = "{$lang->no_new_posts}";
    lang.click_mark_read = "{$lang->click_mark_read}";
    lang.inline_edit_description = "{$lang->inline_edit_description}";
    lang.post_fetch_error = "{$lang->post_fetch_error}";
// -->
</script>
<!-- jeditable (jquery) -->
<script src="{$mybb->asset_url}/jscripts/jeditable/jeditable.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="{$mybb->asset_url}/jscripts/inline_edit.js?ver=1800"></script>
</head>
<body>
{$header}
{$moderatedby}
{$usersbrowsing}
{$rules}
{$subforums}
{$threadslist}
{$footer}
</body>
</html> • forumdisplay_inlinemoderation
کد:
<script type="text/javascript" src="{$mybb->asset_url}/jscripts/inline_moderation.js?ver=1800"></script>
        <form action="moderation.php" method="post">
<input type="hidden" name="my_post_key" value="{$mybb->post_code}" />
<input type="hidden" name="fid" value="{$fid}" />
<input type="hidden" name="modtype" value="inlinethread" />
<span class="smalltext"><strong>{$lang->inline_thread_moderation}</strong></span>
<select name="action">
    <option value="delayedmoderation">{$lang->delayed_moderation}</option>
    {$standardthreadtools}
    {$customthreadtools}
</select>
<input type="submit" class="button" name="go" value="{$lang->inline_go} ({$inlinecount})" id="inline_go" />&nbsp;
<input type="button" onclick="javascript:inlineModeration.clearChecked();" value="{$lang->clear}" class="button" />
</form>
<script type="text/javascript">
<!--
    var go_text = "{$lang->inline_go}";
    var all_text = "{$threadcount}";
    var inlineType = "forum";
    var inlineId = {$fid};
// -->
</script>
<br />


 • forumjump_advanced
کد:
<form action="forumdisplay.php" method="get">
<span class="smalltext"><strong>{$lang->forumjump}</strong></span>
<select name="{$name}" class="forumjump">
<option value="-1" {$jumpsel['default']}>{$lang->forumjump_select}</option>
<option value="-1">--------------------</option>
<option value="-4">{$lang->forumjump_pms}</option>
<option value="-3">{$lang->forumjump_usercp}</option>
<option value="-5">{$lang->forumjump_wol}</option>
<option value="-2">{$lang->forumjump_search}</option>
<option value="-1">{$lang->forumjump_home}</option>
{$forumjumpbits}
</select>
{$gobutton}
</form>
<script type="text/javascript">
<!--
    $(".forumjump").change(function() {
        var option = $(".forumjump").get(0).selectedIndex.value;

        if(option < 0)
        {
            window.location=('forumdisplay.php?fid='+option)
            return
        }

        window.location=({$forum_link})
    })
//-->
</script>


 • headerinclude
کد:
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="{$lang->latest_threads} (RSS 2.0)" href="{$mybb->settings['bburl']}/syndication.php" />
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{$lang->latest_threads} (Atom 1.0)" href="{$mybb->settings['bburl']}/syndication.php?type=atom1.0" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset={$charset}" />
<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" />
<script type="text/javascript" src="{$mybb->asset_url}/jscripts/jquery.js?ver=1800"></script>
<script type="text/javascript" src="{$mybb->asset_url}/jscripts/jquery.plugins.min.js?ver=1800"></script>
<script type="text/javascript" src="{$mybb->asset_url}/jscripts/general.js?ver=1800"></script>

{$stylesheets}
<script type="text/javascript">
<!--
    lang.unknown_error = "{$lang->unknown_error}";

    lang.select2_match = "{$lang->select2_match}";
    lang.select2_matches = "{$lang->select2_matches}";
    lang.select2_nomatches = "{$lang->select2_nomatches}";
    lang.select2_inputtooshort_single = "{$lang->select2_inputtooshort_single}";
    lang.select2_inputtooshort_plural = "{$lang->select2_inputtooshort_plural}";
    lang.select2_inputtoolong_single = "{$lang->select2_inputtoolong_single}";
    lang.select2_inputtoolong_plural = "{$lang->select2_inputtoolong_plural}";
    lang.select2_selectiontoobig_single = "{$lang->select2_selectiontoobig_single}";
    lang.select2_selectiontoobig_plural = "{$lang->select2_selectiontoobig_plural}";
    lang.select2_loadmore = "{$lang->select2_loadmore}";
    lang.select2_searching = "{$lang->select2_searching}";

    var cookieDomain = "{$mybb->settings['cookiedomain']}";
    var cookiePath = "{$mybb->settings['cookiepath']}";
    var cookiePrefix = "{$mybb->settings['cookieprefix']}";
    var deleteevent_confirm = "{$lang->deleteevent_confirm}";
    var removeattach_confirm = "{$lang->removeattach_confirm}";
    var loading_text = '{$lang->ajax_loading}';
    var saving_changes = '{$lang->saving_changes}';
    var use_xmlhttprequest = "{$mybb->settings['use_xmlhttprequest']}";
    var my_post_key = "{$mybb->post_code}";
    var rootpath = "{$mybb->settings['bburl']}";
    var imagepath = "{$theme['imgdir']}";
     var yes_confirm = "{$lang->yes}";
    var no_confirm = "{$lang->no}";
    var MyBBEditor = null;
    var spinner_image = "{$theme['imgdir']}/spinner.gif";
    var spinner = "<img src='" + spinner_image +"' alt='' />";
// -->
</script>
قالب های سربرگ - Header Templates
 • header_welcomeblock_guest
کد:
                        <!-- Continuation of div(class="upper") as opened in the header template -->
                        <span class="welcome">{$lang->welcome_guest} <a href="{$mybb->settings['bburl']}/member.php?action=login" onclick="$('#quick_login').modal({ fadeDuration: 250, keepelement: true }); return false;" class="login">{$lang->welcome_login}</a> <a href="{$mybb->settings['bburl']}/member.php?action=register" class="register">{$lang->welcome_register}</a></span>
                    </div>
                </div>
                <div class="modal" id="quick_login" style="display: none;">
                    <form method="post" action="{$mybb->settings['bburl']}/member.php">
                        <input name="action" type="hidden" value="do_login" />
                        <input name="url" type="hidden" value="" />
                        <input name="quick_login" type="hidden" value="1" />
                        <table width="100%" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" border="0" class="tborder">
                            <tr>
                                <td class="thead" colspan="2"><strong>{$lang->login}</strong></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td class="trow1" width="25%"><strong>{$login_username}</strong></td>
                                <td class="trow1"><input name="quick_username" id="quick_login_username" type="text" value="" class="textbox initial_focus" /></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td class="trow2"><strong>{$lang->password}</strong></td>
                                <td class="trow2">
                                    <input name="quick_password" id="quick_login_password" type="password" value="" class="textbox" /> <a href="{$mybb->settings['bburl']}/member.php?action=lostpw" class="lost_password">{$lang->lost_password}</a>
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td class="trow1">&nbsp;</td>
                                <td class="trow1 remember_me">
                                    <input name="quick_remember" id="quick_login_remember" type="checkbox" value="yes" class="checkbox" checked="checked" />
                                    <label for="quick_login_remember">{$lang->remember_me}</label>
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td class="trow2" colspan="2">
                                    <div align="center"><input name="submit" type="submit" class="button" value="{$lang->login}" /></div>
                                </td>
                            </tr>
                        </table>
                    </form>
                    </div>
                <script type="text/javascript">
                    $("#quick_login input[name='url']").val($(location).attr('href'));
                </script>
قالب های اعضا - Member Templates
 • member_profile
کد:
<html>
<head>
<title>{$mybb->settings['bbname']} - {$lang->profile}</title>
{$headerinclude}
<script type="text/javascript" src="{$mybb->asset_url}/jscripts/report.js?ver=1800"></script>
</head>
<body>
{$header}
<fieldset>
    <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
        <tr>
            <td width="75%">
                <span class="largetext"><strong>{$formattedname}</strong></span><br />
                <span class="smalltext">
                    ({$usertitle})<br />
                    {$groupimage}
                    {$userstars}<br />
                    <br />
                    <strong>{$lang->registration_date}</strong> {$memregdate}<br />
                    <strong>{$lang->date_of_birth}</strong> {$membday} {$membdayage}<br />
                    <strong>{$lang->local_time}</strong> {$localtime}<br />
                    <strong>{$lang->postbit_status}</strong> {$online_status}
                </span>
            </td>
            <td width="25%" align="left" valign="middle">{$avatar}</td>
        </tr>
    </table>
</fieldset>
<br />
{$awaybit}
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center">
    <tr>
        <td width="50%" valign="top">
            <table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
                <tr>
                    <td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_forum_info}</strong></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="trow1" style="width: 30%;"><strong>{$lang->joined}</strong></td>
                    <td class="trow1">{$memregdate}</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="trow2"><strong>{$lang->lastvisit}</strong></td>
                    <td class="trow2">{$memlastvisitdate}</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="trow1"><strong>{$lang->total_posts}</strong></td>
                    <td class="trow1">{$memprofile['postnum']} ({$lang->ppd_percent_total})<br /><span class="smalltext">(<a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$uid}">{$lang->find_posts}</a>)</span></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="trow2"><strong>{$lang->total_threads}</strong></td>
                    <td class="trow2">{$memprofile['threadnum']} ({$lang->tpd_percent_total})<br /><span class="smalltext">(<a href="search.php?action=finduserthreads&amp;uid={$uid}">{$lang->find_threads}</a>)</span></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="trow1"><strong>{$lang->timeonline}</strong></td>
                    <td class="trow1">{$timeonline}</td>
                </tr>
                {$referrals}
                {$reputation}
                {$warning_level}
            </table>
            {$contact_details}
        </td>
        <td><img src="{$theme['imgdir']}/pixel.gif" height="1" width="8" alt=""/></td>
        <td width="50%" valign="top">
            {$profilefields}
            {$signature}
            {$modoptions}
            {$adminoptions}
            <div style="text-align: center">{$buddy_options}{$ignore_options}{$report_options}</div>
        </td>
    </tr>
</table>

{$footer}
</body>
</html>


 • member_register
کد:
<html>
<head>
<title>{$mybb->settings['bbname']} - {$lang->registration}</title>
{$headerinclude}
<script src="{$mybb->asset_url}/jscripts/validate/jquery.validate.min.js"></script>
</head>
<body>
{$header}
<form action="member.php" method="post" id="registration_form"><input type="text" style="visibility: hidden;" value="" name="regcheck1" /><input type="text" style="visibility: hidden;" value="true" name="regcheck2" />
{$regerrors}
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td class="thead" colspan="2"><strong>{$lang->registration}</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="50%" class="trow1" valign="top">
<fieldset class="trow2">
<legend><strong>{$lang->account_details}</strong></legend>
<table cellspacing="0" cellpadding="{$theme['tablespace']}" width="100%">
<tr>
<td colspan="2"><span class="smalltext"><label for="username">{$lang->username}</label></span></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><input type="text" class="textbox" name="username" id="username" style="width: 100%" value="{$username}" /></td>
</tr>
{$passboxes}
<tr>
<td width="50%" valign="top"><span class="smalltext"><label for="email">{$lang->email}</label></span></td>
<td width="50%" valign="top"><span class="smalltext"><label for="email2">{$lang->confirm_email}</label></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="50%" valign="top"><input type="text" class="textbox" name="email" id="email" style="width: 100%" maxlength="50" value="{$email}" /></td>
<td width="50%" valign="top"><input type="text" class="textbox" name="email2" id="email2" style="width: 100%" maxlength="50" value="{$email2}" /></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="2" style="display: none;" id="email_status">&nbsp;</td>
</tr>
{$hiddencaptcha}
</table>
</fieldset>
{$requiredfields}
{$customfields}
{$referrer}
{$regimage}
{$questionbox}
</td>
<td width="50%" class="trow1" valign="top">
<fieldset class="trow2">
<legend><strong>{$lang->account_prefs}</strong></legend>
<table cellspacing="0" cellpadding="{$theme['tablespace']}" width="100%">
<tr>
<td valign="top" width="1"><input type="checkbox" class="checkbox" name="allownotices" id="allownotices" value="1" {$allownoticescheck} /></td>
<td valign="top"><span class="smalltext"><label for="allownotices">{$lang->allow_notices}</label></span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="1"><input type="checkbox" class="checkbox" name="hideemail" id="hideemail" value="1" {$hideemailcheck} /></td>
<td valign="top"><span class="smalltext"><label for="hideemail">{$lang->hide_email}</label></span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="1"><input type="checkbox" class="checkbox" name="receivepms" id="receivepms" value="1" {$receivepmscheck} /></td>
<td valign="top"><span class="smalltext"><label for="receivepms">{$lang->receive_pms}</label></span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="1"><input type="checkbox" class="checkbox" name="pmnotice" id="pmnotice" value="1"{$pmnoticecheck} /></td>
<td valign="top"><span class="smalltext"><label for="pmnotice">{$lang->pm_notice}</label></span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="1"><input type="checkbox" class="checkbox" name="pmnotify" id="pmnotify" value="1" {$pmnotifycheck} /></td>
<td valign="top"><span class="smalltext"><label for="pmnotify">{$lang->email_notify_newpm}</label></span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="1"><input type="checkbox" class="checkbox" name="invisible" id="invisible" value="1" {$invisiblecheck} /></td>
<td valign="top"><span class="smalltext"><label for="invisible">{$lang->invisible_mode}</label></span></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><span class="smalltext"><label for="subscriptionmethod">{$lang->subscription_method}</label></span></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
    <select name="subscriptionmethod" id="subscriptionmethod">
        <option value="0" {$no_auto_subscribe_selected}>{$lang->no_auto_subscribe}</option>
        <option value="1" {$no_subscribe_selected}>{$lang->no_subscribe}</option>
        <option value="2" {$instant_email_subscribe_selected}>{$lang->instant_email_subscribe}</option>
        <option value="3" {$instant_pm_subscribe_selected}>{$lang->instant_pm_subscribe}</option>
    </select>
</td>
</tr>
</table>
</fieldset>
<br />
<fieldset class="trow2">
<legend><strong><label for="timezone">{$lang->time_offset}</label></strong></legend>
<table cellspacing="0" cellpadding="{$theme['tablespace']}" width="100%">
<tr>
<td><span class="smalltext">{$lang->time_offset_desc}</span></td>
</tr>
<tr>
<td>{$tzselect}</td>
</tr>
<tr>
<td><span class="smalltext">{$lang->dst_correction}</span></td>
</tr>
<tr>
<td>
    <select name="dstcorrection">
        <option value="2" {$dst_auto_selected}>{$lang->dst_correction_auto}</option>
        <option value="1" {$dst_enabled_selected}>{$lang->dst_correction_enabled}</option>
        <option value="0" {$dst_disabled_selected}>{$lang->dst_correction_disabled}</option>
    </select>
</td>
</tr>
</table>
</fieldset>
{$boardlanguage}
</td>
</tr>
</table>
<br />
<div align="center">
<input type="hidden" name="regtime" value="{$time}" />
<input type="hidden" name="step" value="registration" />
<input type="hidden" name="action" value="do_register" />
<input type="submit" class="button" name="regsubmit" value="{$lang->submit_registration}" />
</div>
</form>
<script type="text/javascript">
<!--
$().ready(function() {
    // validate registration_form
    $("#registration_form").validate({
        rules: {
         username: {
           required: true,
           minlength: {$mybb->settings['minnamelength']},
            maxlength: {$mybb->settings['maxnamelength']},
            remote:{
                url: "xmlhttp.php?action=username_availability",
                type: "post",
                 dataType: "json",
                data:
                {
                    my_post_key: my_post_key
                },
            },
         },
         email: {
                required: true,
                email: true,
         },
         email2: {
                required: true,
                email: true,
                equalTo: "#email"
         },
        },
        messages: {
           username: {
                     minlength: "{$lang->js_validator_username_length}",
                     maxlength: "{$lang->js_validator_username_length}",
           },
             email: "{$lang->js_validator_invalid_email}",
            email2: "{$lang->js_validator_email_match}",
        }
    });

  {$validator_extra}
});
// -->
</script>
{$footer}
</body>
</html>
قالب های پاسخ جدید - New Reply Templates
 • newreply
کد:
<html>
<head>
<title>{$lang->post_reply_to}</title>
{$headerinclude}
<script type="text/javascript" src="{$mybb->asset_url}/jscripts/post.js?ver=1800"></script>
</head>
<body>
{$header}
{$preview}
{$maximageserror}
{$attacherror}
{$reply_errors}
{$moderation_notice}
<form action="newreply.php?tid={$tid}&amp;processed=1" method="post" enctype="multipart/form-data" name="input">
<input type="hidden" name="my_post_key" value="{$mybb->post_code}" />
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td class="thead" colspan="2"><strong>{$lang->post_new_reply}</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="tcat" colspan="2"><span class="smalltext"><strong>{$lang->reply_to}</strong></span></td>
</tr>
{$loginbox}
<tr>
<td class="trow2" width="20%"><strong>{$lang->post_subject}</strong></td>
<td class="trow2"><input type="text" class="textbox" name="subject" size="40" maxlength="85" value="{$subject}" tabindex="1" /></td>
</tr>
{$posticons}
<tr>
<td class="trow2" valign="top"><strong>{$lang->your_message}</strong><br />{$smilieinserter}</td>
<td class="trow2">
<textarea id="message" name="message" rows="20" cols="70" tabindex="2" >{$message}</textarea>
{$codebuttons}
{$multiquote_external}
</td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1" valign="top"><strong>{$lang->post_options}</strong></td>
<td class="trow1"><span class="smalltext">
<label><input type="checkbox" class="checkbox" name="postoptions[signature]" value="1" tabindex="6"{$postoptionschecked['signature']} /> {$lang->options_sig}</label>
{$disablesmilies}
</span></td>
</tr>
{$modoptions}
{$subscriptionmethod}
{$captcha}
</table>
{$attachbox}
<br />
<div align="center"><input type="submit" class="button" name="submit" value="{$lang->post_reply}" tabindex="3" accesskey="s" />  <input type="submit" class="button" name="previewpost" value="{$lang->preview_post}" tabindex="4" />{$savedraftbutton}</div>
<input type="hidden" name="action" value="do_newreply" />
<input type="hidden" name="replyto" value="{$replyto}" />
<input type="hidden" name="posthash" value="{$posthash}" />
<input type="hidden" name="attachmentaid" value="" />
<input type="hidden" name="attachmentact" value="" />
<input type="hidden" name="quoted_ids" value="{$quoted_ids}" />
<input type="hidden" name="tid" value="{$tid}" />
{$editdraftpid}
</form>
{$forumrules}
{$threadreview}
{$footer}
<script type="text/javascript">
    $(".author_avatar img").error(function () {
        $(this).unbind("error").closest('.author_avatar').remove();
    });
</script>
</body>
</html>
قالب های موضوع جدید - New Thread Templates
 • newthread
کد:
<html>
<head>
<title>{$lang->newthread_in}</title>
{$headerinclude}
<script type="text/javascript" src="{$mybb->asset_url}/jscripts/post.js?ver=1800"></script>
</head>
<body>
{$header}
{$preview}
{$thread_errors}
{$attacherror}
{$moderation_notice}
<form action="newthread.php?fid={$fid}&amp;processed=1" method="post" enctype="multipart/form-data" name="input">
<input type="hidden" name="my_post_key" value="{$mybb->post_code}" />
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td class="thead" colspan="2"><strong>{$lang->post_new_thread}</strong></td>
</tr>
{$loginbox}
<tr>
<td class="trow2" width="20%"><strong>{$lang->thread_subject}</strong></td>
<td class="trow2">{$prefixselect}<input type="text" class="textbox" name="subject" size="40" maxlength="85" value="{$subject}" tabindex="1" /></td>
</tr>
{$posticons}
<tr>
<td class="trow2" valign="top"><strong>{$lang->your_message}</strong>{$smilieinserter}</td>
<td class="trow2">
<textarea name="message" id="message" rows="20" cols="70" tabindex="2">{$message}</textarea>
{$codebuttons}
{$multiquote_external}
</td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1" valign="top"><strong>{$lang->post_options}</strong></td>
<td class="trow1"><span class="smalltext">
<label><input type="checkbox" class="checkbox" name="postoptions[signature]" value="1" tabindex="7"{$postoptionschecked['signature']} /> {$lang->options_sig}</label>
{$disablesmilies}</span></td>
</tr>
{$modoptions}
{$subscriptionmethod}
{$pollbox}
{$captcha}
</table>
{$attachbox}
<br />
<div style="text-align:center"><input type="submit" class="button" name="submit" value="{$lang->post_thread}" tabindex="4" accesskey="s" />  <input type="submit" class="button" name="previewpost" value="{$lang->preview_post}" tabindex="5" />{$savedraftbutton}</div>
<input type="hidden" name="action" value="do_newthread" />
<input type="hidden" name="posthash" value="{$posthash}" />
<input type="hidden" name="attachmentaid" value="" />
<input type="hidden" name="attachmentact" value="" />
<input type="hidden" name="quoted_ids" value="{$quoted_ids}" />
<input type="hidden" name="tid" value="{$tid}" />
{$editdraftpid}
</form>
{$forumrules}
{$footer}
<script type="text/javascript">
    $(".author_avatar img").error(function () {
        $(this).unbind("error").closest('.author_avatar').remove();
    });
</script>
</body>
</html>
قالب های پست بیت - Post Bit Templates
 • postbit_edit
کد:
<a href="editpost.php?pid={$post['pid']}" id="edit_post_{$post['pid']}" title="{$lang->postbit_edit}" class="postbit_edit"><span>{$lang->postbit_button_edit}</span></a>
<div id="edit_post_{$post['pid']}_popup" class="popup_menu" style="display: none;"><div class="popup_item_container"><a href="javascript:;" class="popup_item quick_edit_button" id="quick_edit_post_{$post['pid']}">{$lang->postbit_quick_edit}</a></div><div class="popup_item_container"><a href="editpost.php?pid={$post['pid']}" class="popup_item">{$lang->postbit_full_edit}</a></div></div>
<script type="text/javascript">
// <!--
    if(use_xmlhttprequest == "1")
    {
        $("#edit_post_{$post['pid']}").popupMenu();
    }
// -->
</script>


 • postbit_multiquote
کد:
<a href="javascript:Thread.multiQuote({$post['pid']});" style="display: none;" id="multiquote_link_{$post['pid']}" title="{$lang->postbit_multiquote}" class="postbit_multiquote"><span id="multiquote_{$post['pid']}">{$lang->postbit_button_multiquote}</span></a>
<script type="text/javascript">
//<!--
    $('#multiquote_link_{$post['pid']}').css("display", "");
// -->
</script>


 • postbit_quickdelete
کد:
<a href="javascript:Thread.multiQuote({$post['pid']});" style="display: none;" id="multiquote_link_{$post['pid']}" title="{$lang->postbit_multiquote}" class="postbit_multiquote"><span id="multiquote_{$post['pid']}">{$lang->postbit_button_multiquote}</span></a>
<script type="text/javascript">
//<!--
    $('#multiquote_link_{$post['pid']}').css("display", "");
// -->
</script>
قالب های نمایش موضوع - Show Thread Templates
 • showthread
کد:
<html>
<head>
<title>{$thread['subject']}</title>
{$headerinclude}
<script type="text/javascript">
<!--
    var quickdelete_confirm = "{$lang->quickdelete_confirm}";
    var quickrestore_confirm = "{$lang->quickrestore_confirm}";
    var allowEditReason = "{$mybb->settings['alloweditreason']}";
    lang.save_changes = "{$lang->save_changes}";
    lang.cancel_edit = "{$lang->cancel_edit}";
    lang.quick_edit_update_error = "{$lang->quick_edit_update_error}";
    lang.quick_reply_post_error = "{$lang->quick_reply_post_error}";
    lang.quick_delete_error = "{$lang->quick_delete_error}";
    lang.quick_delete_success = "{$lang->quick_delete_success}";
    lang.quick_delete_thread_success = "{$lang->quick_delete_thread_success}";
    lang.quick_restore_error = "{$lang->quick_restore_error}";
    lang.quick_restore_success = "{$lang->quick_restore_success}";
    lang.editreason = "{$lang->postbit_editreason}";
// -->
</script>
<!-- jeditable (jquery) -->
<script type="text/javascript" src="{$mybb->asset_url}/jscripts/report.js?ver=1800"></script>
<script src="{$mybb->asset_url}/jscripts/jeditable/jeditable.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="{$mybb->asset_url}/jscripts/thread.js?ver=1800"></script>
</head>
<body>
    {$header}
    {$threadnotesbox}
    {$pollbox}
    <div class="float_right">
        {$multipage}
    </div>
    <div class="float_left">
        {$newreply}
    </div>
    {$ratethread}
    <table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder tfixed clear">
        <tr>
            <td class="thead">
                <div class="float_left">
                    <span class="smalltext"><strong><a href="javascript:;" id="thread_modes">{$lang->thread_modes}</a>{$threadnoteslink}</strong></span>
                </div>
                <div>
                    <strong>{$thread['threadprefix']}{$thread['subject']}</strong>
                </div>
            </td>
        </tr>
<tr><td id="posts_container">
    <div id="posts">
        {$posts}
    </div>
</td></tr>
        <tr>
            <td class="tfoot">
                {$search_thread}
                <div>
                    <strong>&laquo; <a href="{$next_oldest_link}">{$lang->next_oldest}</a> | <a href="{$next_newest_link}">{$lang->next_newest}</a> &raquo;</strong>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </table>
    <div class="float_right">
        {$multipage}
    </div>
    <div style="padding-top: 4px;" class="float_left">
        {$newreply}
    </div>
    <br class="clear" />
    {$quickreply}
    {$threadexbox}
    {$similarthreads}
    <br />
    <div class="float_right">
        <ul class="thread_tools">
            <li class="printable"><a href="printthread.php?tid={$tid}">{$lang->view_printable}</a></li>
            {$sendthread}
            <li class="subscription_{$add_remove_subscription}"><a href="usercp2.php?action={$add_remove_subscription}subscription&amp;tid={$tid}&amp;my_post_key={$mybb->post_code}">{$add_remove_subscription_text}</a></li>
            {$addpoll}
        </ul>
    </div>

    <div class="float_left" style="text-align: left;">
        {$moderationoptions}
        {$forumjump}
    </div>
    <br class="clear" />
    {$usersbrowsing}
    {$footer}
    <div id="thread_modes_popup" class="popup_menu" style="display: none;"><div class="popup_item_container"><a href="showthread.php?mode=linear&amp;tid={$tid}&amp;pid={$pid}#pid{$pid}" class="popup_item">{$lang->linear}</a></div><div class="popup_item_container"><a href="showthread.php?mode=threaded&amp;tid={$tid}&amp;pid={$pid}#pid{$pid}" class="popup_item">{$lang->threaded}</a></div></div>
    <script type="text/javascript">
    // <!--
        if(use_xmlhttprequest == "1")
        {
            $("#thread_modes").popupMenu();
        }
    // -->
    </script>
    <script type="text/javascript">
        $(".author_avatar img").error(function () {
            $(this).unbind("error").closest('.author_avatar').remove();
        });
    </script>
</body>
</html>


 • showthread_moderationoptions
کد:
{$inlinemod}
<form action="moderation.php" method="post" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0;" id="moderator_options">
    <input type="hidden" name="modtype" value="thread" />
    <input type="hidden" name="tid" value="{$tid}" />
    <input type="hidden" name="my_post_key" value="{$mybb->post_code}" />
    <span class="smalltext">
    <strong>{$lang->moderation_options}</strong></span>
    <select name="action" id="moderator_options_selector">
        <option value="delayedmoderation">{$lang->delayed_moderation}</option>
        {$standardthreadtools}
        {$customthreadtools}
    </select>
    {$gobutton}
</form>
<br />
<script type="text/javascript">
<!--
    $("#moderator_options_selector").change(function() {
        $("#moderator_options").submit();
    })
//-->
</script>
قالب های کنترل پنل کاربر - User Control Panel Templates
 • usercp_editlists
کد:
<html>
<head>
    <title>{$mybb->settings['bbname']} - {$lang->edit_lists}</title>
    {$headerinclude}
    <script type="text/javascript" src="{$mybb->asset_url}/jscripts/usercp.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        lang.remove_buddy = '{$lang->confirm_remove_buddy}';
        lang.remove_ignored = '{$lang->confirm_remove_ignored}';
        lang.adding_buddy = '{$lang->adding_buddy}';
        lang.adding_ignored = '{$lang->adding_ignored}';
         lang.buddylist_error = '{$lang->buddylist_error}';
    </script>

 <link rel="stylesheet" href="{$mybb->asset_url}/jscripts/select2/select2.css">
    <script type="text/javascript" src="{$mybb->asset_url}/jscripts/select2/select2.min.js"></script>

</head>
<body>
    {$header}
    <table width="100%" border="0" align="center">
    <tr>
        {$usercpnav}
        <td valign="top">

        <form action="usercp.php" method="post" id="buddy" onsubmit="return UserCP.addBuddy('buddy');">
            <input type="hidden" name="action" value="do_editlists" />
            <input type="hidden" name="manage" value="buddy" />
            <input type="hidden" name="my_post_key" value="{$mybb->post_code}" />
            <table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
                <tr>
                    <td class="thead" align="center"><strong>{$lang->edit_buddy_list}</strong></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="trow1">
                        <fieldset>
                            <legend><strong>{$lang->add_buddies}</strong></legend>
                            <span class="smalltext">{$lang->add_buddies_desc}</span><br />
                            <div class="float_right" style="width: 120px; text-align: left;"><strong>{$lang->username_or_usernames}</strong></div>
                            <div style="margin-right: 130px;"><input type="text" name="add_username" id="buddy_add_username" style="width: 60%;" class="textbox" /> <input type="submit" value="{$lang->add_to_buddies}" id="buddy_submit" class="button" /></div>
                            <script type="text/javascript">
                            <!--
                                if(use_xmlhttprequest == "1")
                                {
                                    MyBB.select2();
                                    $("#buddy_add_username").select2({
                                        placeholder: "{$lang->search_user}",
                                        minimumInputLength: 3,
                                        maximumSelectionSize: 3,
                                        multiple: true,
                                        ajax: { // instead of writing the function to execute the request we use Select2's convenient helper
                                            url: "xmlhttp.php?action=get_users",
                                            dataType: 'json',
                                            data: function (term, page) {
                                                return {
                                                    query: term, // search term
                                                };
                                            },
                                            results: function (data, page) { // parse the results into the format expected by Select2.
                                                // since we are using custom formatting functions we do not need to alter remote JSON data
                                                return {results: data};
                                            }
                                        },
                                        initSelection: function(element, callback) {
                                            var query = $(element).val();
                                            if (query !== "") {
                                                var newqueries = [];
                                                exp_queries = query.split(",");
                                                $.each(exp_queries, function(index, value ){
                                                    if(value.replace(/\s/g, '') != "")
                                                    {
                                                        var newquery = {
                                                            id: value.replace(/,\s?/g, ", "),
                                                            text: value.replace(/,\s?/g, ", ")
                                                        };
                                                        newqueries.push(newquery);
                                                    }
                                                });
                                                callback(newqueries);
                                            }
                                        },
                                    });
                               }
                           // -->
                            </script>
                        </fieldset>
                        <fieldset id="buddy_container">
                            <legend><strong>{$lang->current_buddies}</strong></legend>
                            <ul id="buddy_list" style="list-style: none;">
                                {$buddy_list}
                            </ul>
                        </fieldset>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </form>
        <br />
        <form action="usercp.php" method="post" id="ignored" onsubmit="return UserCP.addBuddy('ignored');">
            <input type="hidden" name="action" value="do_editlists" />
            <input type="hidden" name="manage" value="ignored" />
            <input type="hidden" name="my_post_key" value="{$mybb->post_code}" />
            <table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
                <tr>
                    <td class="thead" align="center"><strong>{$lang->edit_ignore_list}</strong></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="trow1">
                        <fieldset>
                            <legend><strong>{$lang->add_ignored_users}</strong></legend>
                            <span class="smalltext">{$lang->add_ignored_users_desc}</span><br />
                            <div class="float_right" style="width: 120px; text-align: left;"><strong>{$lang->username_or_usernames}</strong></div>
                            <div style="margin-right: 130px;"><input type="text" name="add_username" id="ignored_add_username" style="width: 60%;" class="textbox" /> <input type="submit" value="{$lang->ignore_users}" id="ignored_submit" class="button" /></div>
                            <script type="text/javascript">
                            <!--
                                if(use_xmlhttprequest == "1")
                                {
                                    MyBB.select2();
                                    $("#ignored_add_username").select2({
                                        placeholder: "{$lang->search_user}",
                                        minimumInputLength: 3,
                                        maximumSelectionSize: 3,
                                        multiple: true,
                                        ajax: { // instead of writing the function to execute the request we use Select2's convenient helper
                                            url: "xmlhttp.php?action=get_users",
                                            dataType: 'json',
                                            data: function (term, page) {
                                                return {
                                                    query: term, // search term
                                                };
                                            },
                                            results: function (data, page) { // parse the results into the format expected by Select2.
                                                // since we are using custom formatting functions we do not need to alter remote JSON data
                                                return {results: data};
                                            }
                                        },
                                        initSelection: function(element, callback) {
                                            var query = $(element).val();
                                            if (query !== "") {
                                                var newqueries = [];
                                                exp_queries = query.split(",");
                                                $.each(exp_queries, function(index, value ){
                                                    if(value.replace(/\s/g, '') != "")
                                                    {
                                                        var newquery = {
                                                            id: value.replace(/,\s?/g, ", "),
                                                            text: value.replace(/,\s?/g, ", ")
                                                        };
                                                        newqueries.push(newquery);
                                                    }
                                                });
                                                callback(newqueries);
                                            }
                                        },
                                    });
                                }
                            // -->
                            </script>
                        </fieldset>
                        <fieldset id="ignored_container">
                            <legend><strong>{$lang->current_ignored_users}</strong></legend>
                            <ul id="ignore_list" style="list-style: none;">
                                {$ignore_list}
                            </ul>
                        </fieldset>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </form>
         <br />
         <table border="0" style="width: 100%">
            <tr>
                <td style="width: 50%; vertical-align: top" id="receivedrequests">
                    {$received_requests}
                </td>
                <td style="width: 50%; vertical-align: top" id="sentrequests">
                    {$sent_requests}
                </td>
           </tr>
         </table>
        </td>
    </tr>
    </table>
    {$footer}
</body>
</html>
البته کم یا احتمالا زیاد بودن این ویرایش ها بسته به ویرایش قبلی شما دارد اگر ویرایش کم باشه شاید نیاز نباشه ولی من این ها رو از یه قالبی که اکثر جاهاش ویرایش شده بود تست کردم و نوشتم (یعنی مای بی بی سعی میکنه اکثر جاهارو خودش ویرایش کنه و درست کنه اما چون برخی جاها توسط کاربر ویرایش شده اینکار انجام نمیشه) پس اگر شما اینا رو انجام بدین احتمال قوی مشکلی نخواهید داشت ولی بازم مشکلی بود بفرمایید

سپس اگر قالب قبلی js خاصی داشت اونو هم در بخش headerinclude اضافه کنید

خب باانجام این ها مشکلی در js قالب نخواهید داشت


2. تغییرات در css :  حالا تغییرات css رو براتون ضمیمه میکنم ولی بازم نگران نباشین همه ی اینا لازم نیست انجام بشه !

کد:
global.css
---------------
body CHANGED
a:link CHANGED
a:visited CHANGED
a:hover, a:active CHANGED
#container CHANGED
.wrapper ADDED
#logo ADDED
#content CHANGED
.menu ul REMOVED
.menu ul a:link REMOVED
.menu ul a:visited REMOVED
.menu ul a:hover, .menu ul a:active REMOVED
#header ul.menu ADDED
#header ul.menu li ADDED
#header ul.menu li a ADDED
#logo ul.top_links ADDED
#logo ul.top_links a.search ADDED
#logo ul.top_links a.memberlist ADDED
#logo ul.top_links a.calendar ADDED
#logo ul.top_links a.help ADDED
#logo ul.top_links a.portal ADDED
#panel REMOVED
#panel .remember_me input REMOVED
#panel .upper a.logout ADDED
#panel .upper a.login, #panel .upper a.lost_password ADDED
#panel .upper a.register ADDED
#panel .lower ul.panel_links ADDED
#panel .lower ul.panel_links a.usercp ADDED
#panel .lower ul.panel_links a.modcp ADDED
#panel .lower ul.panel_links a.admincp ADDED
#panel .lower ul.user_links ADDED
#panel .lower ul.user_links li a ADDED
#panel .upper ADDED
#panel .upper a:link, #panel .upper a:visited, #panel .upper a:hover, #panel .upper a:active ADDED
#panel .lower ADDED
#panel .lower a:link, #panel .lower a:visited, #panel .lower a:hover, #panel .lower a:active ADDED
#search ADDED
#search input.button, #search input.textbox ADDED
#search input.button ADDED
#search input ADDED
#quick_login .remember_me input ADDED
#footer ADDED
#footer ul.menu ADDED
#footer ul.menu li ADDED
#footer .upper ADDED
#footer a:link, #footer a:visited, #footer a:hover, #footer a:active ADDED
#footer .upper .language ADDED
#footer .upper .language_select ADDED
#footer .upper .theme ADDED
#footer .upper .theme select ADDED
#footer .upper ul.bottom_links ADDED
#footer .lower ADDED
#footer .lower a:link, #footer .lower a:visited ADDED
#footer .lower a:hover, #footer .lower a:active ADDED
#footer .lower #current_time ADDED
fieldset ADDED
fieldset.trow1, fieldset.trow2 ADDED
fieldset.align_right ADDED
table CHANGED
.tborder CHANGED
.thead CHANGED
.tborder tbody tr:last-child td ADDED
.tborder tbody tr:last-child td:first-child ADDED
.tborder tbody tr:last-child td:last-child ADDED
.tcat CHANGED
.tcat a:link CHANGED
.tcat a:visited CHANGED
.tcat a:hover, .tcat a:active CHANGED
.trow CHANGED
.trow2 CHANGED
.trow_shaded CHANGED
.post.unapproved_post ADDED
.post.unapproved_post .post_author ADDED
.post.classic.unapproved_post .post_author ADDED
.post .unapproved_post .post_controls ADDED
.trow_deleted, .post.deleted_post ADDED
.trow_selected td REMOVED
.trow_selected ADDED
.trow_sep CHANGED
.tfoot CHANGED
.tfoot a:link CHANGED
.tfoot a:visited CHANGED
.tfoot a:hover, .tfoot a:active CHANGED
.thead input.textbox, .thead select ADDED
.bottommenu CHANGED
.navigation CHANGED
.navigation a:hover, .navigation a:active CHANGED
.navigation .active CHANGED
input.textbox CHANGED
textarea CHANGED
select CHANGED
input.button ADDED
input.button:hover ADDED
.editor_control_bar CHANGED
.post .editor_control_bar ADDED
.autocomplete REMOVED
.autocomplete_selected REMOVED
.popup_menu CHANGED
.popup_menu .popup_item CHANGED
.popup_menu .popup_item:hover CHANGED
.invalid_field REMOVED
.valid_field REMOVED
.validation_error REMOVED
.validation_success REMOVED
.validation_loading REMOVED
form input.error ADDED
form input.valid ADDED
form label.error ADDED
.selectall CHANGED
.menu ul REMOVED
.menu li REMOVED
.menu img REMOVED
#panel .links REMOVED
.tcat_menu > .expcolimage ADDED
#copyright REMOVED
#debug CHANGED
blockquote CHANGED
blockquote cite CHANGED
blockquote cite span CHANGED
.codeblock CHANGED
.codeblock .title CHANGED
.popup_menu .popup_item CHANGED
.autocomplete REMOVED
.red_alert a:link, .red_alert a:visited, .red_alert a:hover, .red_alert a:active ADDED
div.error p CHANGED
div.error p em CHANGED
.pagination .pagination_current, .pagination a CHANGED
.pagination a CHANGED
.pagination .pagination_current CHANGED
.pagination a:hover CHANGED
.forum_legend dd CHANGED
#posts_container ADDED
#posts ADDED
.ignored_post ADDED
.ignored_post .show_ignored_post ADDED
.ignored_post .show_ignored_post a.button span ADDED
.post ADDED
.post:last-child ADDED
.post.classic ADDED
.post .post_author ADDED
.post.classic .post_author ADDED
.post .post_author .buddy_status ADDED
.post .post_author div.author_avatar ADDED
.post.classic .post_author div.author_avatar ADDED
.post .post_author div.author_avatar img ADDED
.post .post_author div.author_information ADDED
.post.classic .post_author div.author_information ADDED
.post .post_author div.author_statistics ADDED
.post.classic .post_author div.author_statistics ADDED
.post .post_head ADDED
.post .post_head span.post_date ADDED
.post .post_head span.edited_post ADDED
.post .post_head span.edited_post a ADDED
.post_body CHANGED
.post.classic .post_content ADDED
.post_content CHANGED
.post_content .signature ADDED
.post .post_meta ADDED
.post .post_meta a:link, .post .post_meta a:visited ADDED
.post .post_meta a:hover, .post .post_meta a:active ADDED
.post_controls ADDED
.postbit_buttons > a:link, .postbit_buttons > a:hover, .postbit_buttons > a:visited, .postbit_buttons > a:active ADDED
.postbit_buttons > a:hover ADDED
.postbit_buttons a span ADDED
.postbit_buttons a.postbit_find span ADDED
.postbit_buttons a.postbit_reputation_add span ADDED
.postbit_buttons a.postbit_email span ADDED
.postbit_buttons a.postbit_website span ADDED
.postbit_buttons a.postbit_pm span ADDED
.postbit_buttons a.postbit_quote span ADDED
.postbit_buttons a.postbit_multiquote span ADDED
.postbit_buttons a.postbit_multiquote_on span ADDED
.postbit_buttons a.postbit_edit span ADDED
.postbit_buttons a.postbit_qdelete span ADDED
.postbit_buttons a.postbit_qrestore span ADDED
.postbit_buttons a.postbit_report span ADDED
.postbit_buttons a.postbit_warn span ADDED
.postbit_buttons a.postbit_purgespammer span ADDED
.postbit_buttons a.postbit_reply_pm span ADDED
.postbit_buttons a.postbit_reply_all span ADDED
.postbit_buttons a.postbit_forward_pm span ADDED
.postbit_buttons a.postbit_delete_pm span ADDED
a.button:link, a.button:hover, a.button:visited, a.button:active ADDED
a.button.small_button ADDED
a.button span ADDED
a.button.new_thread_button span ADDED
a.button.new_reply_button span ADDED
a.button.closed_button span ADDED
a.button.rate_user_button span ADDED
a.button.add_buddy_button span ADDED
a.button.remove_buddy_button span ADDED
a.button.add_ignore_button span ADDED
a.button.remove_ignore_button span ADDED
a.button.report_user_button span ADDED
.quick_jump CHANGED
.pagination_breadcrumb CHANGED
form #message ADDED
.pollbar ADDED
.pollbar .percent ADDED
div.jGrowl ADDED
div.jGrowl ADDED
body > div.jGrowl ADDED
div.jGrowl.top-left ADDED
div.jGrowl.top-right ADDED
div.jGrowl.bottom-left ADDED
div.jGrowl.bottom-right ADDED
div.jGrowl.center ADDED
div.center div.jGrowl-notification, div.center div.jGrowl-closer ADDED
div.jGrowl div.jGrowl-notification, div.jGrowl div.jGrowl-closer ADDED
div.jGrowl div.jGrowl-notification ADDED
div.jGrowl div.jGrowl-notification, div.jGrowl div.jGrowl-closer ADDED
div.jGrowl div.jGrowl-notification div.jGrowl-header ADDED
div.jGrowl div.jGrowl-notification div.jGrowl-close ADDED
div.jGrowl div.jGrowl-closer ADDED
.modal ADDED
.modal a.close-modal ADDED
.modal-spinner ADDED
.jqifade ADDED
div.jqi ADDED
div.jqi .jqicontainer ADDED
div.jqi .jqiclose ADDED
div.jqi .jqistate ADDED
div.jqi .jqititle ADDED
div.jqi .jqimessage ADDED
div.jqi .jqibuttons ADDED
div.jqi .jqibuttons button ADDED
div.jqi .jqibuttons button.jqidefaultbutton ADDED
div.jqi .jqibuttons button:hover, div.jqi .jqibuttons button:focus ADDED
div.jqi .jqiparentstate::after ADDED
div.jqi .jqisubstate ADDED
div.jqi .jqisubstate .jqibuttons button ADDED
.jqi .jqiarrow ADDED
.jqi .jqiarrowtl ADDED
.jqi .jqiarrowtc ADDED
.jqi .jqiarrowtr ADDED
.jqi .jqiarrowbl ADDED
.jqi .jqiarrowbc ADDED
.jqi .jqiarrowbr ADDED
.jqi .jqiarrowlt ADDED
.jqi .jqiarrowlm ADDED
.jqi .jqiarrowlb ADDED
.jqi .jqiarrowrt ADDED
.jqi .jqiarrowrm ADDED
.jqi .jqiarrowrb ADDED

usercp.css
---------------
.usercp_nav_item CHANGED
.usercp_nav_composepm CHANGED
.usercp_nav_pmfolder CHANGED
.usercp_nav_sub_pmfolder CHANGED
.usercp_nav_trash_pmfolder CHANGED
.usercp_nav_pmtracking CHANGED
.usercp_nav_pmfolders CHANGED
.usercp_nav_profile CHANGED
.usercp_nav_email CHANGED
.usercp_nav_password CHANGED
.usercp_nav_username CHANGED
.usercp_nav_editsig CHANGED
.usercp_nav_avatar CHANGED
.usercp_nav_options CHANGED
.usercp_nav_usergroups CHANGED
.usercp_nav_editlists CHANGED
.usercp_nav_attachments CHANGED
.usercp_nav_drafts CHANGED
.usercp_nav_subscriptions CHANGED
.usercp_nav_fsubscriptions CHANGED
.usercp_nav_notepad REMOVED
.usercp_nav_viewprofile CHANGED
.usercp_nav_home CHANGED
.pmspace ADDED
.pmspace_container ADDED
.pmspace_used ADDED
.pmspace_used.low ADDED
.pmspace_used.medium ADDED
.pmspace_used.high ADDED
.pmspace_unused ADDED
.pmspace_text ADDED

modcp.css
---------------
.modcp_nav_item CHANGED
.modcp_nav_home CHANGED
.modcp_nav_announcements CHANGED
.modcp_nav_reports CHANGED
.modcp_nav_modqueue CHANGED
.modcp_nav_modlogs CHANGED
.modcp_nav_editprofile CHANGED
.modcp_nav_banning CHANGED
.modcp_nav_warninglogs CHANGED
.modcp_nav_ipsearch CHANGED

star_ratings.css
---------------
.star_rating, .star_rating li a:hover, .star_rating .current_rating CHANGED
.inline_rating CHANGED

showthread.css
---------------
ul.thread_tools li CHANGED
ul.thread_tools li.printable CHANGED
ul.thread_tools li.sendthread CHANGED
ul.thread_tools li.subscription_add CHANGED
ul.thread_tools li.subscription_remove CHANGED
ul.thread_tools li.poll ADDED

thread_status.css [NEW FILE]
---------------
.thread_status ADDED
.thread_status.dot_folder ADDED
.thread_status.dot_hotfolder ADDED
.thread_status.dot_hotlockfolder ADDED
.thread_status.dot_lockfolder ADDED
.thread_status.dot_newfolder ADDED
.thread_status.dot_newhotfolder ADDED
.thread_status.dot_newhotlockfolder ADDED
.thread_status.dot_newlockfolder ADDED
.thread_status.folder ADDED
.thread_status.hotfolder ADDED
.thread_status.hotlockfolder ADDED
.thread_status.lockfolder ADDED
.thread_status.movefolder ADDED
.thread_status.newfolder ADDED
.thread_status.newhotfolder ADDED
.thread_status.newhotlockfolder ADDED
.thread_status.newlockfolder ADDED

css3.css [NEW FILE]
---------------
tr td.trow1:first-child, tr td.trow2:first-child, tr td.trow_shaded:first-child ADDED
tr td.trow1:last-child, tr td.trow2:last-child, tr td.trow_shadow:last-child
.tborder ADDED
.thead ADDED
.thead_collapsed ADDED
.thead_left ADDED
.thead_right ADDED
tr:last-child td.tfoot:first-child ADDED
tr:last-child td.tfoot:last-child ADDED
input.button, input.textbox, input.invalid_field, input.valid_field, select, textarea, .editor_control_bar, blockquote, codeblock, fieldset, .pm_alert, .red_alert, .popup_menu, .postbit_buttons > a, a.button ADDED
.post.classic .post_author ADDED
.popup_menu .popup_item_container:first-child .popup_item ADDED
.popup_menu .popup_item_container:last-child .popup_item ADDED
.pagination a ADDED
.pollbar ADDED

خب همون طور که مشاهده می کنید فایل های جدید css3.css و  thread_status.css  اضافه شده ولی چون از قالب دیفالت به وراثت میبرند اینا رو ، نیازی به ویرایش ندارند .

خب در showthread.css - star_ratings.css - modcp.css - usercp.css می بینیم که تغییراتی داشته و برخی چیزای جدید اضافه شده است
بهتره که کلا کد های این بخش ها رو از قالب دیفالت 1.8 بازنویسی کنید چون تغییراتشون بهتره اعمال بشه .

در global.css هم چون قالب شما نیازی به تغییرات و ویرایش های جدید الحاق شده نداره پس تغییرات کم خواهدبود

سپس بقیه تغییرات رو بررسی میکنیم ، من برررسی کردم و بخش های زیر رو احتمال دادم که نیاز باشه پس این بخش هم به آخر global.css اضافه بفرمایید :


کد:
.wrapper {
width: 85%;
min-width: 970px;
max-width: 1500px;
margin: auto auto;
}

fieldset {
padding: 12px;
border: 1px solid #ddd;
margin: 0;
}

fieldset.trow1,
fieldset.trow2 {
border-color: #bbb;
}

fieldset.align_right {
text-align: left;
}
form #message {
   width: 500px;
}
.pollbar {
background: url(images/pollbar.png) top right repeat-x;
border: 1px solid #3f3f3f;
height: 10px;
}

.pollbar .percent {
display: none;
}
a.button:link,
a.button:hover,
a.button:visited,
a.button:active {
background: #0f0f0f url(images/tcat.png) repeat-x;
color: #fff;
display: inline-block;
padding: 4px 0 4px 8px;
margin: 2px 2px 6px 2px;
border: 1px solid #000;
font-size: 14px;
}

a.button.small_button {
font-size: 13px;
margin: 0;
padding: 3px 0 0 6px;
}

a.button span {
padding-right: 20px;
display: inline-block;
background-image: url(images/buttons_sprite.png);
background-repeat: no-repeat;
}

a.button.new_thread_button span {
background-position: right -340px;
}

a.button.new_reply_button span {
background-position: right -360px;
}

a.button.closed_button span {
background-position: right -380px;
}

a.button.rate_user_button span {
background-position: right -400px;
}

a.button.add_buddy_button span {
background-position: right -440px;
}

a.button.remove_buddy_button span {
background-position: right -480px;
}

a.button.add_ignore_button span {
background-position: right -460px;
}

a.button.remove_ignore_button span {
background-position: right -500px;
}

a.button.report_user_button span {
background-position: right -520px;
}

#posts_container {
padding: 0;
}

.ignored_post {
border-top: 3px solid #333;
padding: 15px;
}

.ignored_post .show_ignored_post {
margin-top: -15px;
}

.ignored_post .show_ignored_post a.button span {
background-position: right -400px;
}

.post {
overflow: hidden;
}

.post.classic {
padding-top: 15px;
}

.post .post_author {
border-bottom: 1px solid #bbb;
border-top: 3px solid #333;
background: #f5f5f5;
padding-right: 10px;
overflow: hidden;
}

.post.classic .post_author {
border: 1px solid #ddd;
float: right;
width: 15%;
margin: 0 0 15px 1%;
border-right: 0;
padding: 5px 0 0 1%;
}

.post .post_author .buddy_status {
vertical-align: middle;
margin-top: -4px;
}

.post .post_author div.author_avatar {
float: right;
margin-left: 3px;
}

.post.classic .post_author div.author_avatar {
float: none;
text-align: center;
margin-bottom: 8px;
}

.post .post_author div.author_avatar img {
padding: 5px;
border: 1px solid #ddd;
background: #fff;
}

.post .post_author div.author_information {
float: right;
padding: 6px 0 0 8px;
}

.post.classic .post_author div.author_information {
float: none;
padding: 0;
text-align: center;
}

.post .post_author div.author_statistics {
float: left;
font-size: 11px;
padding: 3px 5px 3px 10px;
color: #666;
line-height: 1.3;
}

.post.classic .post_author div.author_statistics {
border-top: 1px dotted #ccc;
margin: 6px 0 0 0;
padding: 6px 6px 3px 6px;
float: none;
}

.post .post_head {
font-size: 11px;
padding-bottom: 4px;
border-bottom: 1px dotted #ddd;
margin-bottom: 4px;
}

.post .post_head span.post_date {
   font-family: 'MITahoma', Tahoma;
color: #666;
}

.post .post_head span.edited_post {
   font-family: 'MITahoma', Tahoma;
font-size: 10px;
color: #999;
}

.post .post_head span.edited_post a {
   font-family: 'MITahoma', Tahoma;
color: #666;
}

.post_body {
font-size: 14px;
padding: 12px 0;
}

.post.classic .post_content {
   font-family: 'MITahoma', Tahoma;
float: right;
width: 79%;
padding: 0 1% 5px 1%;
}

.post_content {
   font-family: 'MITahoma', Tahoma;
padding: 9px 10px 5px 10px;
}

.post_content .signature {
margin-top: 5px;
border-top: 1px dotted #ddd;
padding: 10px 0 4px 0;
}

.post .post_meta {
margin: 4px 0;
font-size: 11px;
color: #999;
}

.post .post_meta a:link,
.post .post_meta a:visited {
color: #777;
}

.post .post_meta a:hover,
.post .post_meta a:active {
color: #777;
}

.post_controls {
clear: both;
background: #f5f5f5;
border-bottom: 1px solid #ccc;
padding: 5px;
overflow: hidden;
}

.postbit_buttons > a:link,
.postbit_buttons > a:hover,
.postbit_buttons > a:visited,
.postbit_buttons > a:active {
display: inline-block;
padding: 2px 5px 0 5px;
margin: 2px;
font-size: 11px;
background: #eee url(images/buttons_bg.png) repeat-x;
border: 1px solid #ccc;
color: #555;
}

.postbit_buttons > a:hover {
border-color: #bbb;
}

.postbit_buttons a span {
padding-right: 20px;
display: inline-block;
height: 16px;
background-image: url(images/buttons_sprite.png);
background-repeat: no-repeat;
}

.postbit_buttons a.postbit_find span {
background-position: right 0;
}

.postbit_buttons a.postbit_reputation_add span {
background-position: right -20px;
}

.postbit_buttons a.postbit_email span {
background-position: right -40px;
}

.postbit_buttons a.postbit_website span {
background-position: right -60px;
}

.postbit_buttons a.postbit_pm span {
background-position: right -80px;
}

.postbit_buttons a.postbit_quote span {
background-position: right -100px;
}

.postbit_buttons a.postbit_multiquote span {
background-position: right -120px;
}

.postbit_buttons a.postbit_multiquote_on span {
background-position: right -140px;
}

.postbit_buttons a.postbit_edit span {
background-position: right -160px;
}

.postbit_buttons a.postbit_qdelete span {
background-position: right -180px;
}

.postbit_buttons a.postbit_qrestore span {
background-position: right -200px;
}

.postbit_buttons a.postbit_report span {
background-position: right -220px;
}

.postbit_buttons a.postbit_warn span {
background-position: right -240px;
}

.postbit_buttons a.postbit_purgespammer span {
background-position: right -540px;
}

.postbit_buttons a.postbit_reply_pm span {
background-position: right -260px;
}

.postbit_buttons a.postbit_reply_all span {
background-position: right -280px;
}

.postbit_buttons a.postbit_forward_pm span {
background-position: right -300px;
}

.postbit_buttons a.postbit_delete_pm span {
background-position: right -320px;
}

a.button:link,
a.button:hover,
a.button:visited,
a.button:active {
background: #0f0f0f url(images/tcat.png) repeat-x;
color: #fff;
display: inline-block;
padding: 4px 0 4px 8px;
margin: 2px 2px 6px 2px;
border: 1px solid #000;
font-size: 14px;
}

a.button.small_button {
font-size: 13px;
margin: 0;
padding: 3px 0 0 6px;
}

a.button span {
padding-right: 20px;
display: inline-block;
background-image: url(images/buttons_sprite.png);
background-repeat: no-repeat;
}

a.button.new_thread_button span {
background-position: right -340px;
}

a.button.new_reply_button span {
background-position: right -360px;
}

a.button.closed_button span {
background-position: right -380px;
}

a.button.rate_user_button span {
background-position: right -400px;
}

a.button.add_buddy_button span {
background-position: right -440px;
}

a.button.remove_buddy_button span {
background-position: right -480px;
}

a.button.add_ignore_button span {
background-position: right -460px;
}

a.button.remove_ignore_button span {
background-position: right -500px;
}

a.button.report_user_button span {
background-position: right -520px;
}.:! مهم !:.  سپس در مهم ترین بخش ، این کدها را به اخر global.css  اضافه کنید  :
چرا که عملکرد Jquery با استایل دهی این بخش انجام میشه


[code]
/** jGrowl Start **/

/** Special IE6 Style Positioning **/
.ie6 {
   position: absolute;
}

.ie6.top-right {
   right: auto;
   bottom: auto;
   left: expression( ( 0 - jGrowl.offsetWidth + ( document.documentElement.clientWidth ? document.documentElement.clientWidth : document.body.clientWidth ) + ( ignoreMe2 = document.documentElement.scrollLeft ? document.documentElement.scrollLeft : document.body.scrollLeft ) ) + 'px' );
   top: expression( ( 0 + ( ignoreMe = document.documentElement.scrollTop ? document.documentElement.scrollTop : document.body.scrollTop ) ) + 'px' );
}

.ie6.top-left {
   left: expression( ( 0 + ( ignoreMe2 = document.documentElement.scrollLeft ? document.documentElement.scrollLeft : document.body.scrollLeft ) ) + 'px' );
   top: expression( ( 0 + ( ignoreMe = document.documentElement.scrollTop ? document.documentElement.scrollTop : document.body.scrollTop ) ) + 'px' );
}

.ie6.bottom-right {
   left: expression( ( 0 - jGrowl.offsetWidth + ( document.documentElement.clientWidth ? document.documentElement.clientWidth : document.body.clientWidth ) + ( ignoreMe2 = document.documentElement.scrollLeft ? document.documentElement.scrollLeft : document.body.scrollLeft ) ) + 'px' );
   top: expression( ( 0 - jGrowl.offsetHeight


RE: آموزش سازگاری پوسته های 1.6 با 1.8 - sirooos - ۱۳۹۳/۶/۱۴

سلام خیلی ممنون
الان برای من دکمه ویرایش به صورت اجاکس نیست یعنی وقتی روش کلیک میکنی یکراست میره قسمت ویرایش.
باید چیکار کنم؟


RE: آموزش سازگاری پوسته های 1.6 با 1.8 - mellat - ۱۳۹۳/۶/۱۴

کارهای گفته شده رو انجام دادین؟


RE: آموزش سازگاری پوسته های 1.6 با 1.8 - sirooos - ۱۳۹۳/۶/۱۴

اون چند مورد مربوط به global.css  و پست بیت رو انجام دادم.
در هیدر اینکلود فکر کنم باید تغییراتی بدم درسته؟


RE: آموزش سازگاری پوسته های 1.6 با 1.8 - sirooos - ۱۳۹۳/۶/۱۴

الان هدر اینکلود رو ویرایش کردم اون مشکل که گفتم حل شد
ولی الان امار پیشرفته مشکل پیدا کرده!


RE: آموزش سازگاری پوسته های 1.6 با 1.8 - mellat - ۱۳۹۳/۶/۱۴

پلاگینش رو غیرفعال و سپس فعال کنید حل خواهد شد
در غیر اینصورت احتمالا پلاگین مشکل دارد ، نسخه ی سازگار شده رو استفاده نمایید


RE: آموزش سازگاری پوسته های 1.6 با 1.8 - abolfazl1374 - ۱۳۹۳/۶/۲۷

با سلام و خسته نباشی دوست عزیز من از نسخه 1.8 MyBB استفاده میکنم و یک قالبMellat-2014 template رو از شما دریافت کردم فقط مشکلم اینه که هنگامی که میخوای ثبت نام کنی مشخصات رو وارد میکنی و تایید میزنی پیام میده """"سیستم ما شما را به عنوان یک عضو اسپم شناسایی کرده است. بنابراین امکان ثبت نام شما در این انجمن وجود ندارد. اگر تصور می‌کنید که این یک ایراد از سیستم ما است٬ لطفاً با مدیر‌کل تماس بگیرید.""""ولی با پوسته پیشفرض خودش سریع ثبت نام میکنه تو رو خدا کمکم کنید ممنون میشم


RE: آموزش سازگاری پوسته های 1.6 با 1.8 - abolfazl1374 - ۱۳۹۳/۶/۲۸

سلام دوست عزیز mellat یه خواهشی ازتون داشتم اینه که قالب ملت رو برامون ویرایش کنید برای نسخه MyBB1.8 خیلی ممنون ازتون !


RE: آموزش سازگاری پوسته های 1.6 با 1.8 - abolfazl1374 - ۱۳۹۳/۶/۲۸

سلام دوست عزیز من http://demo.mellat-design.ir/member.php ثبت نام کردم مشکلی نداشت عضو شد از چه نسخه از مای بی بی استفاده میکنید


RE: آموزش سازگاری پوسته های 1.6 با 1.8 - abolfazl1374 - ۱۳۹۳/۶/۲۸

من واسه امنیتش و باگ های برطرف شده از MyBB1.8 استفاده میخوام بکنم و گرنه این قالب زیبای شما واسه نسخه های قبلیش جواب میده تو رو خدا سریع واسمون ویرایش کنید برای نسخه 1.8 ممنون اگه سریع جوابو بدین .تشکر